SIPOSTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

Siposten sukuseura ry:n säännöt on hyväksytty Lieksassa 5.8.1995 pidetyssä ensimmäisessä sukukokouksessa.
Rekisterinumero: 167.839
Merkitty rekisteriin 25.10.1996
Siposten Sukuseuran sääntöjä tarkistettu 18.02.2014

     1.            SUKUSEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA

                 Yhdistyksen nimi on Siposten Sukuseura, sen kotipaikka on Joensuu.

   2.           TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

                 Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa sekä toimia sukuhaarojen yhdyssiteenä.

                  Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta

- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

- harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua omaisuutta tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja tai asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista ja kiinteää omaisuutta.

   3.             SUKUHAARAT

                  Sukuseura muodostuu sukuhaaroista, jotka ovat

- Pohjois-Karjalan Siposet

- Savon Siposet

- Pohjoisen Siposet

   4.           SEURAN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

                 Sukuseuran jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt ja joka on vuosittain maksanut varsinaisen sukukokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

                 Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

                 Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellisen tilikauden loppuun mennessä, sukuseuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

                 Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

                 Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Heillä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

                 Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran
kunniajäseneksi henkilön, joka erityisesti on ansioitunut sukuseuran toiminnassa.

                 Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

                 Sukuseuran jäsenistä pitää hallitus jäsenluetteloa, joka muodostetaan sukuhaaroittain ja joka on sukuhaarojen käytettävissä.

   5.           HALLITUS

                 Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 varsinaista jäsentä, vähintään yksi edustaja, mikäli mahdollista kustakin sukuhaarasta ja 5 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukuseuran esimieheksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisen tehtävän hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

                 Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

   6.             SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

                 Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

   7.           TOIMINTAKAUSI, TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

                 Sukuseuran toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.

                 Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.

                 Sukuseuralla on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

                 Hallituksen on annettava tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan huhtikuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun aikana.

   8.            SUKUSEURAN KOKOUKSET

                 Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi heinäkuun kuluessa.

                 Kokouksesta on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on tiedotettu jäsenille kirjeellä tai hallituksen päätöksen mukaan julkaistu kunkin sukuhaaran paikallisessa sanomalehdessä.

                 Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan sukuseuran jäsenet hallituksen toimesta samalla tavoin ja samassa ajassa kuin varsinaiseen sukukokoukseen.

   9.           VARSINAINEN SUKUKOKOUS

                 Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                 1. Kokouksen avaus

                 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

                 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään edellisten tilikausien tilinpäätökset, toiminta-
kertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan alkaneen toimintakauden toiminta-
suunnitelma ja sekä tulo- ja menoarvio

8. päätetään jäsenmaksun suuruus

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnan-
tarkastaja

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

                 Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

                 Sukukokouksessa nuorisojäseniä lukuun ottamatta on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen toimintakauden jäsenmaksut, yhtäläinen äänioikeus.

                  Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka  puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Henkilövaali ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.

  10.           SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

                 Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut sukukokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

                 Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.